Usluca Köyü Derneği
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Çamoluk Tarihi

Çamoluk Giresun ilinden 180 km. uzaklıkta, Erzincan-Sivas ili hudutlarında Kelkit çayı vadisinde kurulmuştur. İlçemizin coğrafi yapısı, iklimi ve yerleşme özellikleri bakımından Giresun’dan ve Karadeniz Bölgesi ile paralellik göstermektedir. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin özelliklerini taşımaktadır. Çamoluk İlçesi’nin coğrafi yönden Doğu Karadeniz Bölgesiyle bağlantılı olması, aynı zamanda tarihi bağlantıyı da sağlamaktadır.

Çamoluk ilçesinin Karadeniz Bölgesiyle bilinen en yakın bağlantısı, 1933 yılında (Giresun vilayetine Bağlanmasıyla) başlamıştır. Çamoluk, Kelkit vadisinde kurulmuş olması bakımından, tarihi bir çok seferin geçiş yolu üzerinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in Şebinkarahisar’ı Fethettiği yıllarda bu yöreden geçtiği bilinmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yaşadığı tarihi günleri ve istilaları Çamoluk çevresi de kısmen yaşamıştır.Yapılan araştırmalarda Çamoluk tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. M.Ö. 1341 yıllarında Hititlerin Kaçkarlarla savaşı kazanarak Erzurum’a kadar ilerledikleri sanılmaktadır. Yunan tarihçisi Heredot’a göre Amazon adı verilen kadın savaşçılar bu bölgede bir Koloni Devleti kurmuşlardır. Daha sonra bölgeye Kimmerler gelmiş, bölge bir süre de bunların elinde kalmıştır.

Bir müddet sonra bölge Romalıların eline geçmiştir. M.S. 381 yılında Romalı Komutan Lucallus, bölgeye gelmiş, bu seferinden kısa bir süre sonra Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir.

778 yıllarında Arapların bölgeye yaptıkları saldırı sonucu bu bölge onların eline geçmiştir. Oğuz Türkleri, Çamoluk çevresine 8.yüzyıl sonlarında kabileler halinde gelerek Türk yerleşim merkezinin temellerini atmışlardır.

Bizans orduları ile Abbasi ordularının yaptıkları savaşlar sona erince 1054 yılında Selçuklu orduları harekete geçmiş; Van, Kars ve Bayburt yörelerini ele geçirmişlerdir. 1058 yılında Tuğrul Bey’in yeğeni, Verkiti orduları ile Alucra-Şebinkarahisar, Erzincan, Kemah ve Niksar’a kadar gelmiş ve bunların idaresini Tuğrul Beyi’in kardeşi İbrahim Yenal’a bırakmıştır. Alparslan’ın 1071 Malazgirt savaşını kazanmasından sonra bölge tamamen Selçuklular’ın hakimiyetine girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti ile Danişmentlilerin arası açılınca Bizans İmparatoru Ammen, büyük bir ordu ile Trabzon üzerine yürümüş, bu sefer sonrasında Çamoluk tekrar Bizanslıların eline geçmiştir. Bir müddet sonra bölge Romalıların eline geçmiştir. M.S. 381 yılında Romalı Komutan Lucallus, bölgeye gelmiş, bu seferinden kısa bir süre sonra Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir.

Alparslan’ın 1071 Malazgirt savaşını kazanmasından sonra bölge tamamen Selçuklular’ın hakimiyetine girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti ile Danişmentlilerin arası açılınca Bizans İmparatoru Ammen, büyük bir ordu ile Trabzon üzerine yürümüş, bu sefer sonrasında Çamoluk tekrar Bizanslıların eline geçmiştir.1204 yılında 1. Aleksis tarafından Rum İmparatorluğuna karşı, Muzafferüddin Mehmet , Kaledere mevkiindeki kaleyi yaptırmıştır. Bu kale tepeden yer altına doğru 120 metre kadar derinlikte olup, dağ yamacından açılan iki kapıya sahiptir. Ancak yapılan incelemede surların tamamen yıkıldığı, kalenin tanınmaz halde bulunduğu görülmüştür. İran’da kurulan Akkoyunlu Devleti sınırlarını genişletince bölge bu devletin eline geçmiştir. Akkoyunlu Devleti Osmanlıların güvenliği için tehlike oluşturmaya başlayınca Fatih Sultan Mehmet, bu devletin üzerine yürümüş,

14 Ağustos 1473 yılında iki ordu Otlukbeli meydanında savaşa girmişlerdir. İşte bu savaşın yapıldığı yer tarihi kaynakların bazılarında Erzincan ili Tercan ilçesi yakınlarında gösterilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda Otlukbeli denilen yerin ilçemiz sınırları içerisinde kalan Kaledere köyünün kuzeydoğu istikametinde olduğu anlaşılmıştır. Bu bölgedeki şehitlik mevkii de bu savaş sonunda verilen şehitlerin yattığı yerdir. Bu bölgenin Kaledere ve Karadikmen köylerinin sınırları içerisinde olduğu tapu kayıtlarında vardır.

Çamoluk ve çevresi 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı ülkesine katılınca Şebinkarahisar’a bağlı bir bölge olarak kaldı. Şebinkarahisar bu arada değişik eyaletlere bağlandı. Önce Sivas eyaletine, 1515 yılında Erzincan, 1535 yılında Erzurum, 1840 yılında tekrar Sivas eyaletine bağlandı. Bir dönemde Trabzon eyaletine bağlanmıştır.Tabi bu bağlanmalarla Çamoluk’ta bu eyaletlere bağlanmıştır.

1933 yılında Şebinkarahisar’ın vilayetlik hakkı alınır ve kaza (ilçe) statüsüne çevrilerek Giresun vilayetine bağlanır. Aynı sene Alucra ilçe olur. Çamoluk ise Alucra ilçesine bağlanır. Çamoluk’un nahiye oluşu çok eskilere dayanır. Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında nahiye niteliğinde olan Çamoluk’un idaresi mahallen güçlü yöneticilere bırakılmış; İlçenin nahiye merkezi zaman zaman köyler arasında değişmiştir. Çamoluk’ta 1987 yılında belediye teşkilatı kuruldu.

Çamoluk 20.05.1990 gün ve 20523 sayılı resmi gastede yayınlanan 2644 sayılı kanunla ilçe oldu. İlçenin ilk kaymakamı Sadettin KALKAN 26.08.1991 tarihinde göreve başladı. Çamoluk’ta 15.07.1990 tarihinde yapılan referandum sonucu Çamoluk’lular yoğun bir ilgi göstererek, Giresun İli’ne bağlı kalmayı kabul ettiler.