Usluca Köyü Derneği
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Vergi ve SGK Affı Uygulaması

Selamün Aleykün Diyerek Allah Selamını sizlere vererek ,Bundan böyle siz değerli hemşerilerimle köşe yazılırımla köyümüzün web sitesinde sizlerle olucağım…
2014 yılının ilk aylarında itibaren gündemde olan Torba Yasanın ilk kısmı Vergi ve Ssk affı konularını içeren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair kanun 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Kanun Maden işçilerinden Devlet Memurlarına, İş güvenliği konularından, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına kadar bir çok konuya ilişkin düzenlemeler içermektedir. Biz genel olarak Vergi borcu affı ve Sgk borcu affı açısından getirilen düzenlemeleri dikkate alacağız.
Vergisel Açıdan,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
– 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
 – 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
– 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
– Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
– Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, Düzenleme kapsamına girmektedir.
Düzenlemede Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık cezaları ile 30/04/2014 itibariyle kesinleşmemiş Vergi ve Cezalar kapsam dışındadır.
Ödeme şekli ve süresi olarak;
– Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmiştir.
Yİ-ÜFE ile beraber Hesaplanacak  tutarın 31/12/2014 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde herhangi bir faiz hesaplanmayacak, ancak iki şer aylık dönemler halinde  6, 9, 12, 18 eşit  taksitte ödenmek istenmesi durumunda ise ödenecek tutara, taksit sürelerine göre aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır.
Ödenecek tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
Vergi aslına bağlı olmayan Ba Bs vermeme ve benzeri Usülsüzlük ve özel usülsüzlük cezalarınında %50 si affedilmekle beraber dava konusu yapılan borçlar içinde yapılandırma ile beraber açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
Başvurular 29/09/2014 tarihinde başlayacak olup 01/12/2014 tarihinde sona erecektir. İlk Taksit ödeme süresi ise 31/12/2014 tarihinde sona ermektedir.
Aynı yıl içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
Araç Muayenesini yaptırmayanlar 31/12/2014 tarihine kadar yaptırır ise aylık %5 yerine enflasyon farkı ödeyerek faydalanmış olacaklar.
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_7111_LOGIN_AC
adresinden sorgulama, başvuru ve ödeme işlemleri yapılabilir.
SSK Açısından,
30/04/2014 tarihi itibariyle zamanında ödenmemiş olan,
– SSK’ve Bağ-Kur   sigorta primi borçları,
– Emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları,
– İşsizlik sigortası primi borçları,
– Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları,
– Ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
– SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
– 30.04.2014 tarihi ve öncesinde bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olan eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları,
– 5510 sayılı Kanunun 60/1(g) Maddesi uyarınca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçları,
– SGK’ca uygulanan idari para cezası borçları,
– SGK’dan emekli olup kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle emekli aylıkları kesilmesi gerekenlere SGK tarafından yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,
yapılandırmaya dahil edilecek olup  yapılandırılan borçların  faizi, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Sonrasında ise geriye kalan anapara kısımları,  Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak güncellenecek ve iki şer aylık dönemler halinde   6, 9, 12, 18  aya kadar taksitlendirme ile ödenebilecektir.
Sgk tarafından 30/04/2014 tarihine kadar kesilen ve tahakkuk eden idari para cezaları %50 oranında af kapsamında ödene bilecektir.
Başvuru süresi 01/10/2014 tarihinde başlayacak 31/12/2014 tarihinde sona erecektir.
İlk Taksit son ödeme tarihi 31/01/2015.
Aynı yıl içerisinde üç ve daha  fazla taksitin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
Genel sağlık sigortası açısından ise son başvuru tarihi 30/04/2015 tir.

 

Selahattin Aydın
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız denetçi